• 1
  • 2
12

Analiz və qiymətlər

                                                                    Analizlər  
                                                            Kliniki analizlər
  1   Eritrositlər (qanda miqdarı)   
  2   Leykoformula   
  3   Leykositlər (qanda miqdarı)   
  4   Hemoqlobin (qanda miqdarı)   
  5   Eritrositlərin çökmə sürəti   
  6   Retikulositlerin sayılması (yaxmada)   
  7   Sitoloji müayinə PAP Smear (sitoloji yaxma)  
                                                            Qanın analizləri
  1   Qanın ümumi analizi (EÇS, WBC, LYM, MID, GRAN, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, PLT, MPV, PCT)   
  2   Qanin ümumi analizi ( EÇS, WBC, LYM, MID, GRAN, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, PLT, MPV, PCT) Leykoformula (çubuqnüvəli, seqmentnüvəli, limfosit)   
  3   Qanin 3 göstericiyə görə müayinəsi (Hb, RBC, WBC)   
  4   Qan qrupu rezus və rezus-faktorun təyini   
  5   Qanın qrup uyğunluğunun təyini   
  6   Kumbs reaksiyası  
                                                            Sidiyin ümumi analizi
  1   Sidiyin ümumi analizi  
  2   Sidiyin Neçiporenko üsulu ilə müayinəsi  
  3   Zimnitski sınağı   
  4   Sidiyin 2 stəkan sınağı  
                                                            Nəcisin ümumi analizi
  1   Nəcisin ümumi analizi (qurd yumurtalari, ibtidailərin təyini)  
  2   Nəcisdə gizli qanın təyini (Qriqersen reaksiyası)  
  3   Enterebioza görə anusda sıyrıntı  
  4   Nəcisdə lyamblyanın təyini   
                                                            Helimintlər
  1   Exinokokk İg G   
  2   Anti Trixinella İg G  
  3   Opistorxis İg G   
  4   Tokskara İg G  
                                                            Helimintlər İFA
  1   Askarida İg M  
  2   Askarida İg G   
  3   Lyamblia İg M   
  4   Lyamblia İg G  
  5   Lyamblia İg A   
                                                            Spermanın analizləri
  1   Spermoqramma  
  2   MAR sınağı  
  3   Şuvarski sınağı (postqoital test)  
        
  1   Nativ yaxmanın mikroskopiyası  
  2   Urogenital yaxmanın mikroskopiyası  
  3   Prostat şirəsinin müayinəsi   
  4   Plevral və perikardial mayelərin tədqiqi   
  5   Qarin boşluğu mayesinin müayinəsi   
  6   Onurğa beyni mayesinin müayinəsi  
  7   Bəlğəmin ümumi analizi və vərəm mikrobakteriyasının təyini  
  8   Malyariya (qalın damla üsulu)   
  9   Göbələyə görə müayinə (trixofitiya, favus, mirosporiya, epidermofitiya)   
  10   Demokdeks:
  a)dəridə
  b)göz möhtəviyyətında
  c)cizvə
  d)kiprikdə

  
 
  
  
  11   Şəxsiyyət vərəqəsi üçün tibbi arayış (boy, gözün rəngi, qan qrupu)   
                                                            Biokimyəvi analizlər
  1   Ümumi zülal  
  2   Adbumin  
  3   Zülal fraksiyaları (albumin, qlobulin, ümumi zülal)  
  4   Sidikdə zülal   
  5   Ümumi bilirubin   
  6   Bilirubin fraksiyaları (ümumi, birləşmiş, sərbəst)   
  7   Sidikdə bilirubin   
  8   Urobilinogen sidikdə   
  9   Laktatdehidrogenaza (LDH)   
  10   Aspartataminotransferaza (AST)   
  11   Alaninaminotransferaza (ALT)  
  12   Qammaqlutamintransferaza (QQT)  
  13   Qələvi fosfataza (ALP)  
  14   Süleymani sınağı   
  15   Timol sınağı   
  16   Ümumi turş fosfataza  
  17   Turş fosfatazanın prostatik fraksiyası   
  18   Lipaza   
  19   Ketonlar sidikdə   
  20   Kreatinin qanda  
  21   Kreatinin sutkalıq sidikdə   
  22   Kreatinin klirensi  
  23   Kreatinkinaza   
  24   Kreatinkinazanın MB fraksiyası  
  25   Qalıq azot  
  26   Sidik cövhəri qanda (UREA)  
  27   Sidik cövhəri sutkalıq sidikdə   
  28   Sidik cövhərinin klirensi   
  29   Sidik turşusu qanda (URİC)  
  30   Sidik turşusu sutkalıq sidikdə  
  31   Xolesterin  
  32   Ümumi lipidlər   
  33   Yüksək sıxlıqlı lipoproteinlər (HDL)   
  34   Aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (LDL)  
  35   Çox aşağı sıxlıqlı lipoproteinlər (VLDL)   
  36   Triqliseridlər   
  37   Amilaza qanda  
  38   Diastaza (sidikdə)   
  39   Pankreatik amilaza qanda   
  40   Na (qanda)  
  41   Na (sidikdə)  
  42   K (qanda)  
  43   K (sidikdə)  
  44   Ca (qanda)  
  45   Ca (sidikdə)   
  46   Mg (qanda)  
  47   Mg (sidikdə)  
  48   P (qanda)  
  49   P (sidikdə)  
  50   Cu (qanda)   
  51   Zn (qanda)   
  52   Vitamin B 12   
  53   Fol turşusu  
  54   Ferritin   
  55   Qlükoza 6- fosfatdehidrogenaza   
  56   Troponin l  
  57   Fe – bağlayıcı xüsusiyyət  
  58   Troponin (k-test)  
                                                            Revmatik testlər
  1   Antistreptolizin – O (ASO)  
  2   C – reaktiv zülal (latex – aqqlütinasiya üsulu)  
  3   C – reaktiv zülal (miqdar təyini)  
  4   Revmotoid faktor (RF)  
  5   Sial turşularının miqdarı  
                                                            İnfeksiyalar
  1   Toksoplazma İg M  
  2   Toksoplazma İg G  
  3   Sitomeqalovirus İg M  
  4   Sitomeqalovirus İg G   
  5   Herpes simplex l İg M (İFA)   
  6   Herpes simplex l İg G (İFA)  
  7   Herpes simplex ll İg M (İFA)  
  8   Herpes simplex ll İg G (İFA)   
  9   Herpes lll (varisella - zoster) İg G  
  10   Herpes lll (varisella - zoster) İg M  
  11   Herpes lV (Epşteyn Barr virusu) İg G  
  12   Xlamidiya İg M (İFA)  
  13   Xlamidiya İg G (İFA)  
  14   Ureoplazma İg G   
  15   Ureoplazma İg M  
  16   Mikoplazma İg M  
  17   Mikoplazma İg G  
  18   Rubella İg M  
  19   Rubella İg G  
  20   Brusella İg M (İFA)  
  21   Brusella İg G (İFA)  
  22   Helibakter pilori (kart test)  
  23   Helibakter pilori İg M (İFA)   
  24   Helibakter pilori İg G (İFA)  
  25   Listeriya İg G   
  26   Listeriya İg M   
  27   Siflis İg G  
  28   Siflis İg M   
  29   Siflis (kart test)   
  30   İİÇV (HİV)   
  31   Mycobabakterium tuberculosis İg A + İg M + İg G  
  32   BK qanda (k-test)  
                                                            Hepatitlər İFA (qan)
  1   HAV İg M  
  2   HAV İg G  
  3   HBsAg   
  4   Anti HBs  
  5   Hbe Ag  
  6   Anti HBe  
  7   Anti HBc İg M  
  8   Anti HBc total   
  9   Anti HCV   
  10   Anti hepatit D  
  11   Anti hepatit E İg G  
  12   Anti hepatit G İg G  
  13   HBs Ag (hepatit C) –kart test   
  14   Anti HCV (hepatit C) –kart test   
                                                            İFR (urogenital)
  1   Xlamidiya yaxmada  
  2   Ureoplazma yaxmada   
  3   Mikoplazma yaxmada  
                                TORCH infeksiyaların avidlik əmsalının təyini
  1    Herpes ll  
  2   SMV  
  3   Toksoplazma  
  3   Rubella  
                                                            Hormonlar
  1   T3 – triyodtironin  
  2   Free T3 – sərbəst T3  
  3   T4  
  4   Free T4 – sərbəst T4  
  5   TSH –tireostimullaşdırıcı hormon  
  6   FSH – follikulstimullaşdırıcı hormon  
  7   LH – lüteinləşdirici hormon  
  8   Prolaktin  
  9   Progesteron  
  10   Testosteron   
  11   Testosteron – sərbəst   
  12   17 – OH Progesteron (İFA) 25  
  13   Estradiol  
  14   Free estrodiol (E3)  
  15   Kortizol qanda  
  16   Kortizol sidikdə  
  17   Somatotropin HGH  
  18   AKTH  
  19   PTH (parathormon)   
  20   Antimüller hormon  
  21   SHBG (cinsi hormonları birləşdirən qlobulin   
  22   Renin  
  23   Somatotropin HGH  
  24   AKTH   
  25   Somatotropingg   

Haqqımızdakı bütün yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün